VIJESTI

Na ovoj stranici možete čitati sve vijesti koje se tiču AZRA-e, Varaždinske županije, otvorenih natječaja, najava i drugih važnih obavijesti. Odabir kategorija dostupan je kao podizbornik pod vijestima s lijeve strane.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

U Narodnim novinama broj 27/2017 od 24. ožujka 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 7

"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Više informacija možete saznati putem slijedeće poveznice: 

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-izmjenama-pravilnika-o-provedbi-mjere-07-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020/ 

Predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske županije sudjelovali su na konferenciji u gradiću Santa Lucia Di Piave u regiji Veneto u Italiji, u sklopu tamošnjeg međunarodnog sajma. Tema konferencije bili su trgovinski i investicijski potencijali između regije Veneto i Hrvatske, točnije potencijali, poticaji i izgledi za trgovinu i gospodarski rast u poljoprivrednom i drvnom sektoru. Partneri konferencije bili su Trgovinska komora Veneto i Veneto banka u suradnji s generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Trstu.

Na konferenciji je direktor AZRA-e d.o.o. Krunoslav Lukačić održao prezentaciju o potencijalima Varaždinske županije po pitanju poljoprivrednog i drvnog sektora, s naglaskom na nedovoljno iskorištene kapacitete i proizvode vrhunske kvalitete s područja Varaždinske županije. Prezentacija je pobudila velik interes kod ulagača pa je s partnerima konferencije dogovorena organizacija dolaska potencijalnih investitora u Varaždinsku županiju kako bi imali priliku o potencijalima se informirati uživo te eventualno pronaći poslovne partnere s našeg područja. Prije dolaska investitora AZRA d.o.o. će s poljoprivrednim proizvođačima i poduzetnicima iz drvnog sektora koordinirati posjete kako bi se inozemnim ulagačima mogla prezentirati ponuda s ciljem ostvarenja novih suradnji i dodatnog poticanja gospodarskog razvoja Varaždinske županije.

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske  te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na državnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Za razliku od ostalih oblika podrške u okviru Programa financijske podrške Nacionalne zaklade, na ovaj se natječaj ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
KATEGORIJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE – UVJETI PRIJAVE I BROJ PODRŠKI

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 4 (četiri) kategorije:
1.kategorija – podrška do 400.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400"
2.kategorija – podrška do 200.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200"
3.kategorija – podrška do 50.000,00 kn, podnatječaj "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 50"
Najviši navedeni iznosi (do 400.000,00 kn, do 200.000,00 kn i do 50.000,00 kn) odnose se na godišnji iznos podrške.

Više na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/119.

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva.

 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja iz točke II. kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku:

    Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično),
    Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično),
    Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području Republike Hrvatske:

    trgovačka društva,
    obrti,
    jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
    turističke zajednice gradova i županija,
    obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
    udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

    javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu,
    političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

 

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA TE PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

a. Namjena korištenja sredstava

Dodijeljena sredstva odabrani prijavitelji kao korisnici moraju koristiti isključivo za aktivnosti promocije malog gospodarstva iz točke I. ovog Javnog poziva.

b. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Odobrena sredstva korisnik je dužan iskoristiti isključivo za provedbu aktivnosti iz točke I. ovog Javnog poziva točno utvrđenih ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih troškova za provedbu aktivnosti utvrđenih ugovorom.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to:

    troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično),
    troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna),
    ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.


Više na: http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/.

 

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske.


U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske.
Navedeni javni poziv otvoren je do 5. travnja 2017. godine.


Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu:
-građevine javne i poslovne namjene,
-njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2017. godine.
Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Aktivnost A 754010 „Pristupačnost objekata potrebama invalida“, Račun 3632 „Kapitalne pomoći unutar opće države“.


Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).


Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
- djeluju na području Republike Hrvatske,
- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.


Više na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919.

 

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

 

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

 

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

 

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge.

 

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

 

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

 

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1380.

 

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 12:09

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

MINISTARSTVO TURIZMA objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:
• Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih
ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
• Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
• Mjera C – dostupnost i sigurnost
• Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. 4. 2017.
Prijave se podnose on line, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/17).
Više na: http://www.mint.hr/UserDocsImages/1_170301_javni-poziv.pdf.

 

 

 

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga. Cilj programa je promicanje razmjene iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem EU te su prihvatljivi prijavitelji i partneri subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji:

•Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);

•Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);

•Privatna neprofitna tijela.

 Prihvatljive aktivnosti:

•Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;

•Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;

•Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;

•Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

 Prihvatljivi troškovi:

•Troškovi zaposlenog osoblja;

•Administracija;

•Putni troškovi i troškovi smještaja;

•Vanjska ekspertiza i usluge;

•Oprema.

Stopa sufinanciranja: 

•85% za javna tijela i tijela javnoga prava;

•75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

Izvor: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.