REGIONALNI RAZVOJ

Aktivnosti Odjela za regionalni razvoj AZRA-e usmjerene su na učinkovitu koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, a organizirane su na taj način da poboljšaju socio-ekonomski razvoj Varaždinske županije

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Odjel za regionalni razvoj zadužen je za provođenje politike regionalnog razvoja kroz obavljanje sljedećih poslova:

 • koordiniranje i sudjelovanje u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
 • koordiniranje izrade akcijskih planova za provedbu županijske razvojne strategije
 • praćenje i poticanje provedbe županijske razvojne strategije
 • sudjelovanje u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije
 • koordiniranje poslova vezanih uz središnju bazu
 • koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj
 • obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva
 • sudjelovanje u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
 • sudjelovanje u provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
 • sudjelovanje u provedbi programa ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Usluge odjela za regionalni razvoj

Edukacija

Program "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije".

Strateško planiranje

Strateško planiranje je metoda kojom se utvrđuju prioriteti razvoja određenog područja i pomaže usmjeravanje resursa radi što učinkovitijeg društveno-gospodarskog razvoja. Strateško planiranje i strateški dokumenti stavljaju naglasak na dugoročne ciljeve koji, udruženi s kratkoročnim ciljevima, daju vidljive rezultate, koji će potaknuti stalnu društvenu potporu i uključenost lokalne zajednice. Za izradu strateškog plana potrebno je nekoliko mjeseci (6-12) ovisno o složenosti i metodologiji izrade te razini za koju se proces provodi (lokalna, regionalna, nacionalna, EU).

Izrada plana može se podijeliti u nekoliko koraka:

 • Priprema – organiziranje početnih radionica i uspostavljanje radnih grupa koje usmjeravaju proces
 • Prikupljanje / Analiza podataka
 • Izrada strategije – razvoj vizije, ciljeva i akcijskog plana
 • Završetak – završetak dokumenta i usvajanje od strane JLRS nakon čega slijedi implementacija

AZRA pruža usluge izrade strateških dokumenata za veliki raspon dionika regionalnog razvoja na nekoliko razina:

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA (ŽRS)

Donosi se za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i njome se određuju ciljevi i prioriteti razvoja s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija s njezinog područja u poticanju razvoja. Strateški ciljevi i prioriteti ŽRS-a usklađuju se s onim utvrđenim u Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske i drugim planskim dokumentima županije. ŽRS se donosi u postupku savjetovanja s odgovarajućim partnerskim vijećem za vremensko razdoblje sukladno Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA (LAG)

Lokalne razvojne strategije Lokalnih akcijskih grupa (LAG) dio su pristupa LEADER koji se provodi na području cijele Europske Unije. Važnost LEADER metode u kontekstu lokalne razvojne strategije prepoznata je diljem Europe, gdje postoji puno primjera koji pokazuju kako se lokalne razvojne strategije mogu razvijati pomoću LEADER financiranja, te kako one mogu pozitivno utjecati na sveukupni gospodarski razvoj. Lokalna razvojna strategija obuhvaća uspostavu ciljeva, definiranje strateških prioriteta i rangiranje aktivnosti koje će se provoditi. Takva lokalna razvojna strategija predstavlja osnovu LAG-ove prijave na javne natječaje, koje u okviru LEADER pristupa organiziraju zemlje članice. Zemlje članice ili regije biraju uspješne LAG-ove i raspoređuju im sredstva za provedbu njihovih lokalnih strategija.

STRATEGIJE RAZVOJA GRADOVA I OPĆINA

Strateško planiranje može pomoći gradovima i općinama da fokusiraju svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurati da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva. Strateško planiranje je pristup, proces i metoda koja nudi mnoštvo alata za upravljanje razvojem u javnom i sektoru. Strateško planiranje pomaže općinama i gradovima na način da:

 • Povećava mogućnosti za privlačenja sredstava
 • Donosi nove resurse i potiče korištenje postojećih na efikasniji, koherentniji i transparentniji način
 • Daje putokaz za praćenje postignuća i procjenu rezultata