O NAMA

Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. (u nastavku: AZRA) je javno poduzeće osnovano od strane Varaždinske županije i u njenom je stopostotnom vlasništvu

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

AZRA je osnovana da bi se osigurao optimalan razvoj Varaždinske županije, u skladu s razvojnim prioritetima Županije. Nadalje, AZRA je promotor Županije na svim razinama, pokretač regionalnog razvoja te glavna jedinica za privlačenje sredstava iz EU, nacionalnih te donatorskih fondova. Poslovanje AZRA-e usklađeno je sa Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije 2011. – 2013. - ŽRS (temeljem odluke Skupštine Varaždinske županije, a sukladno naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU trajanje ŽRS-a je s 2011.-2013. produženo na 2016.). Također, poslovanje AZRA-e u skladu je sa Zakonom o regionalnom razvoju i Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba.

AZRA pokriva sljedeće sektore i aktivnosti:

  • Edukacija i savjetovanje poduzetnika
  • Poljoprivreda i turizam
  • Strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
  • Promocija Varaždinske županije
  • Suradnja s EU, ministarstvima, županijskim i lokalnim institucijama te nevladinim organizacijama u svrhu razvoja na višoj razini (NUTS II regija)