Utorak, 07 Veljača 2017 08:34

Poziv za iskaz interesa - Program podrške regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema PROGRAMU PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2017. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljivo područje provedbe

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:

  • III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
  • I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
  • II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici (dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti).

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta je 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta neovisno o statusu podnositelja zahtjeva u odnosu na indeks razvijenosti

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata

Više na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-podrske-regionalnom-razvoju/3537.

 

Posljednja izmjena: Srijeda, 01 Ožujak 2017 06:45

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza