JAVNA NABAVA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi Direktor i/ili s njim povezane osobe mogle biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

AZRA d.o.o.

Agencija za razvoj Varaždinske županije - Vama na usluzi već 10 godina.

Sprječavanje sukoba interesa

Preuzimanje

Plan nabave

2016. godina

Izvješće roba, radova i i usluga bagatelne vrijednosti

2014. godina